Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เกี่ยวกับบริษัท
 
สารจากประธานกรรมการ
  สารจากประธานกรรมการ
  โครงสร้างงานบริหาร
  นโยบาย
 
 หน้าแรก > เกี่ยวกับบริษัท > สารจากประธานกรรมการ

บริษัท สหเจริญทรัพย์ การก่อสร้าง 2003

      
บริษัทสหเจริญทรัพย์ การก่อสร้าง 2003 จำกัด และบริษัทในกลุ่ม เจริญทรัพย์ กรุ๊ป ได้มีการกำหนด นโยบาย และแผนงาน ในการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลงาน และการให้ความสำคัญกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยยึดตามหลักธรรมมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

      จากที่ผ่านมา ทางบริษัท ได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ยอดขายเติบโตเกิน 100 % จากที่ได้วางเป้าหมาย ซึ่งนอกเหนือจาก การกำหนดนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ยังมีข้อกำหนดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกระดับพึงยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อให้นโยบายที่วางไว้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีเสถียรภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

      ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสร้างสรรค์การดำเนินงานให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด

 

 

หน้าหลัก  |  เกี่ยวกับบริษัท  |  บริษัทในเครือ  |  โครงการ  |  ข่าวสาร  |  สมัครงาน  |  ติดต่อ
286/7 หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 | โทร. 038 761393 ถึง 6 แฟกซ์ 038 761397 , 038 760998
COPYRIGHT 2011 CRS GROUP. ALL RIGHTS RESERVED.
Follow Us: